Biografija

Rođena sam 1986. godine u Banjoj Luci. Diplomirala sam psihologiju 2010. godine na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Banjoj Luci i od tada sam zaposlena kao psiholog u Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ gdje radim sa pacijentima koji su upućeni na fizikalnu terapiju zbog reumatološke, neurološke i pulmološke rehabilitacije, kao i rehabilitacije hroničnih, posttraumatskih i postoperativnih stanja, nakon amputacija, komplikacija dijabetesa te tretmana hroničnih rana.

 

Postdiplomske specijalističke studije kliničke psihologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu završila sam u junu 2018. godine. Završene specijalističke studije osposobile su me za obavljanje najsloženijih poslova iz područja kliničke psihologije – dijagnostičkih, diferencijalno dijagnostičkih i savjetodavnih postupaka. Takođe, usvojila sam visoko specijalizovana znanja iz područja kliničke psihologije, te specijalistička znanja iz dodirnih područja, posebno psihijatrije i neurologije. Studije su uključivale razvijanje vještina psihodijagnostičkog i savjetodavnog rada sa različitim populacijama: djecom, odraslima, oboljelim od različitih psihičkih i tjelesnih bolesti.

 

Član sam Etičkog odbora Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i član tima za neuromodulaciju u ZZFMR „Dr Miroslav Zotović“.